Poskytované služby

Znalecké posudky pro účely občanskoprávních, obchodních, případně trestních jednání u všech stupňů českých soudů v oblastech nájemních vztahů, určení cen při prodejích věcí mezi ekonomicky či personálně spojenými osobami pro daňové účely, obchodní jednání a reklamační řízení, konkurzní apod.

Posudky lze zpracovat pro:

 • určení výše obvyklého (tržního) nájemného v domech, bytech, nebytových prostorách,
 • posouzení jednostranně zvyšovaného (regulovaného) nájemného na základně platných předpisů,
 • nájemné z nemovitostí, pozemků zastavěných cizími stavbami, případně nájemné za pronájem movitých věcí,
 • znalecké ocenění výše nájemného pro obchodní, výrobní, skladové a kancelářské prostory,
 • výpočty ekonomického nájemného, s určením obvyklých nákladů na opravy, stanovení přiměřeného zisku,
 • ceny služeb spojených s pronájmem bytů v soukromých, městských, družstevních bytech a bytech ve společenství vlastníků jednotek,
 • rozúčtování nákladů od externích dodavatelů energií, tj. elektrické energie, plynu, vody, tepla na vytápění a ohřev teplé užitkové vody včetně souvisejících nákladů s provozem vznikajících ve společných částech domu,
 • posouzení způsobu předpisů úhrad za služby spojené s pronájmem bytů a úhrad na dlouhodobé zálohy na opravy (fond oprav) a jejich oprávněnosti a výše,
 • ocenění zřizovaných věcných břemen v souvislosti s pronájmem nemovitostí,
 • ocenění věcných břemen vznikajících v souvislosti s vyvlastněním nemovitostí.

Oceňování strojů a zařízení, truhlářských výrobků:

 • ocenění vybavení prodejen, skladů, domácností, průmyslových objektů,
 • posouzení a oceňování všech druhů strojního zařízení, strojů dřevoobráběcích, kovoobráběcích, zvedacích, potravinářských a speciálních, automobilů,
 • zařízení a vybavení stomatologických ordinací,
 • posuzování a ocenění všech výrobků truhlářských, kvality, zpracování podkladů pro reklamační řízení v obchodních vztazích,
 • posuzování vad výplní stavebních otvorů, tj. vad oken, dveří, příp. podlah, schodišť pro soukromé účely, soudní spory,
 • posuzování možností výměn oken v památkově chráněných objektech,
 • oceňování kancelářského nábytku, obývacího nábytku, kuchyňského nábytku včetně oken, dveří, podlah a obkladů.

Poskytované služby ve spolupráci:

 • oceňování podniků a obchodních podílů pro účely prodeje a koupě, stanovení výše vypořádacího podílu, ocenění při převodu obchodního podílu, ocenění podniku jako nepeněžitého vkladu do obchodní společnosti, ocenění majetku podniku pro účely likvidace, konkurzu, vyrovnání, dědické řízení apod.,
 • oceňování nemovitostí, pozemků, budov.